پانسمان ریبون گاز سوربکت

Sorbact Ribbon Gauze
ویژگی های محصول:
 • ساخت:سوئد
 • جهت استفاده در زخمهای حفره ای و فیستول ها
 • مدیریت زخم های تمیز، آلوده، کلونیزه یا عفونی
مشاوره خرید


شناسه محصول: N/A دسته بندی: تاریخ به روز رسانی: 21 فوریه 2024 تعداد بازدید: 5,048 بازدید

54,500 تومان141,850 تومان

 • ارسال هوایی زیر 24 ساعت
 • ارسال سریع به تمام نقاط ایران
 • ارسال رایگان، 1.300.000 تومان (به جز محصولات گن جراحی)
 • مشاوره رایگان با پرستار متخصص


توضیحات

پانسمان ریبون گاز سوربکت

Sorbact Ribbon Gauze

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮔﺎز ﻧﻮاری ﺳﻮرﺑﮑﺖ

پانسمان ریبون گاز سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند. این پانسمان از یک لایه سبز رنگ که در تماس با زخم قرار می گیرد و امکان انتقال ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند تشکیل شده است. از این پانسمان می توان در درمان زخم فشاری استفاده کرد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ذرات ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ (آب ﮔﺮﯾﺰ)، ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺒﯿﻌﺖ دو ذره ﻫﯿﺪروﻓﻮب، در ﺣﻀﻮر ﻣﻠﮑﻮل آب ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪی وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی، ﻫﯿﺪورﻓﻮب در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯿﮑﺮوب در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در زﺧﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش استفاده پانسمان ریبون گاز سوربکت

 • محل زخم را بر اساس دستورالعمل بالینی آماده کنید.
 • پانسمانی با اندازه مناسب برای زخم انتخاب کنید. در صورت نیاز، پانسمان می تواند با حاشیه های زخم هم پوشانی کند.
 • پانسمان را به روش آسپتیک از کیسه خارج کنید.
 • اگر پانسمان را می برید، این کار را به روش آسپتیک انجام دهید.
 • پانسمان را بر روی زخم قرار دهید. مطمئن شوید که پانسمان در تماس مستقیم با تمام سطح زخم است.
 • حفره یا فیستول را پر کنید. از متراکم کردن پانسمان در حفره اجتناب شود. همواره بخشی از پانسمان را خارج از زخم قرار دهید تا بتوانید به آسانی آن را بردارید. اگر پانسمان را می برید، توصیه می شود که بخش بریده شده را خارج از حفره یا فیستول قرار دهید تا رشته ایی در زخم باقی نماند.
 • از یک پانسمان ثانویه مناسب استفاده کنید.
 • دفعات تعویض پانسمان ریبون گاز سوربکت به سطح ترشحات، وضعیت کلی زخم و پوست اطراف بستگی دارد. اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان می تواند تا 7 روز در محل بماند.

شرح پانسمان ریبون گاز سوربکت

پانسمان ریبون گاز سوربکت، یک پانسمان استریل است که باکتری و قارچها به آن متصل می شوند. این پانسمان از یک لایه سبزرنگ که در تماس با زخم قرار می گیرد و امکان انتقال ترشحات زخم به پانسمان ثانویه را فراهم می کند، تشکیل شده است. از این پانسمان می توان در درمان زخم بستر استفاده کرد.

نحوه عملکرد پانسمان ریبون گاز سوربکت

پانسمان ریبون گاز سوربکت میکروارگانیسم هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس (شامل MRSA استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین)، انواع گونه های استرپتوکوکوس، اشرشیا کولی، سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس همان گونه که در شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد به پانسمان متصل می شوند. این میکروارگانیسم ها با هر بار تعویض پانسمان از روی زخم برداشته می شوند.

موارد استفاده

پانسمان ریبون گاز سوربکت، برای استفاده در مدیریت زخم های تمیز، آلوده، کلونیزه یا عفونی همراه با ترشح نظیر زخمهای حفره ای و فیستول ها کاربرد دارد. همچنین پانسمان ریبون گاز سوربکت، در درمان عفونت های قارچی منتشر پوستی مورد استفاده قرار میگیرد.

موارد منع مصرف

هیچ مورد منع مصرفی برای موارد منع مصرف شناخته نشده است. توجه شما به هشدارها و نکات احتیاطی جلب می شود.

هشدارها و نکات احتیاطی

اگر شرایط درمان در حال بدتر شدن است، بهبودی حاصل نشده، یا عوارض جانبی مشاهده شده، با پزشک یا درمانگر زخم مشورت کنید. در بیمارانی که به هر یک از اجزای پانسمان حساسیت شدید دارند، استفاده نشود. لایه سبزرنگ بایستی همیشه در تماس مستقیم با سطح زخم باشد تا میکروارگانیسم ها بتوانند به پانسمان متصل شوند. درصورتی که پانسمان به زخم بچسبد، به منظور کمک به جدا کردن پانسمان، آن را مرطوب یا خیس نمایید تا اختلالی در روند التیام زخم پیش نیاید.

پانسمان های سوربکت نبایستی همراه با محصولات چرب مانند پمادها، کرم ها، یا محلول ها استفاده شوند، زیرا این مواد ممکن است اتصال میکروارگانیسم ها به سطح پانسمان را کاهش دهند.

پانسمان ریبون گاز سوربکت فقط برای یکبارمصرف استفاده می شوند و نباید آن را دوباره مورداستفاده قرار داد. استفاده مجدد ممکن است باعث افزایش احتمال بروز عفونت یا انتقال آلودگی شود.

از استریل کردن مجدد خودداری کنید. پانسمانی که بسته بندی آن آسیب دیده است، استفاده نشود. قبل از اشعه درمانی، پانسمان ریبون گاز سوربکت را بردارید. یک پانسمان جدید می تواند بعد از اشعه درمانی مورداستفاده قرار گیرد.

پانسمان ریبون گاز سوربکت، حاوی محافظ اشعه ایکس نیست و نمی تواند در جراحی باز مورداستفاده قرار گیرد. استفاده از پانسمان ریبون گاز سوربکت در زخم های مقاوم به متی سیلین مجاز می باشد.

دستورالعمل های استفاده (پانسمان زخم)

 1. زخم را بر اساس دستورالعمل بالینی محلی آماده کنید.
 2. یک پانسمان متناسب با اندازه زخم انتخاب نید. در صورت لزوم پانسمان می تواند با لبه های زخم همپوشانی داشته باشد.
 3. پانسمان را با استفاده از تکنیک اسپتیک از کیسه بردارید.
 4. اگر پانسمان را برش می دهید، به روش اسپتیک بایستی انجام شود. الباق پانسمان دور ریخته و استفاده نشود.
 5. پانسمان را بر روی زخم قرار دهید. مطمئن شوید که لایه سبزرنگ پانسمان در تماس مستقیم با کل سطح زخم می باشد.
 6. حفره یا فیستول را پر کنید. از متراکم کردن پانسمان در محل اجتناب کنید. همواره بخشی از پانسمان را خارج از زخم قرار دهید تا بتوانید به آسانی آن را بردارید. اگر پانسمان را برش می دهید، توصیه می شود که بخش بریده شده را خارج از حفره یا فیستول قرار دهید تا رشته ای در زخم باقی نماند.
 7. یک پانسمان ثانویه مناسب قرار دهید.
 8. دفعات تغییر پانسمان به سطح ترشح و شرایط عمومی زخم و پوست اطراف آن بستگی دارد. اگر شرایط بالینی اجازه دهد، پانسمان می تواند تا 7 روز در محل زخم باقی بماند.

دستورالعمل های استفاده (پانسمان عفونت قارچی)

 1. محل آسیب دیده را بر اساس دستورالعمل بالینی محلی آماده کنید.
 2. نبایستی از کرم ها و پمادهای ضد قارچ همراه با پانسمان ریبون گاز سوربکت، استفاده شود.
 3. یک پانسمان متناسب با اندازه محل آسیب دیده انتخاب نمایید تا بتواند كل ناحیه موردنظر را پوشش دهد.
 4. پانسمان را بر روی زخم قرار دهید، در صورت لزوم می توانید پانسمان را برش دهید. اطمینان حاصل کنید که لایه سبزرنگ در تماس مستقیم با کل سطح آسیب دیده باشد.
 5. می توان جهت تثبیت پانسمان در محل از لباس زیر استفاده کرد. به منظور بهتر فیکس شدن پانسمان در محل می توان از چسب ضد حساسیت نیز استفاده شود. چسب ضد حساسیت بایستی خارج از محل آسیب دیده چسبانده شود.
 6. پانسمان را روزانه بررسی و تعویض نمایید.
 7. به منظور جلوگیری از عود مجدد، بعد از برطرف شدن علائم عفونت قارچی، 2 تا 3 روز ادامه دهید.

 

IRC: 6822755378463083 | سایز 50×1 | تاریخ انقضا: 2023/11

IRC: 6293262960959908 | سایز 50×2 | تاریخ انقضا: 2024/10

IRC: 7450702194398641 | سایز 200×10 | تاریخ انقضا: 2026/12

IRC: 7607860359646863 | سایز 200×5 | تاریخ انقضا: 2024/09

سوالات متداول:

آیا می توانم درمان سوربکت را با پمادها یا کرم های قارچ کش ترکیب کنم؟

خیر، درمان با سوربکت جایگزین استفاده از پمادها و کرم های قارچ کش است. محصولات چرب در ترکیب با سوربکت ممکن است اثر را مختل کنند.

چگونه باید هنگام درمان عفونت های قارچی در چین های پوستی، ریبون گاز سوربکت را ثابت کنم؟

در صورت نیاز به تثبیت، استفاده از سوتین، لباس زیر یا چسب سازگار با پوست را توصیه می کنیم. چسب باید خارج از ناحیه آسیب دیده اعمال شود.

آیا ریبون گاز سوربکت قابل برش است؟

بله، ریبون گاز سوربکت را می توان با استفاده از تکنیک آسپتیک به اندازه مناسب برش داد. بقایای آن در صورت استفاده در درمان زخم باید دور ریخته شود. انتهای بریده شده نیز باید همیشه در خارج از حفره و فیستول باقی بماند تا از نخ های باقی مانده در زخم جلوگیری شود.

در درمان عفونت قارچی چین‌های پوست، ریبون گاز سوربکت هر چند وقت یک‌بار باید تعویض شود؟

تعویض روزانه پانسمان همراه با بازرسی و رعایت برنامه های منظم بهداشتی توصیه می شود. استفاده از پانسمان را برای 2 تا 3 روز پس از رفع علائم ادامه دهید تا از عود مجدد جلوگیری شود.

تفاوت پارچه بین ریبون گاز سوربکت و کمپرس چیست؟

ریبون گاز سوربکت بر پایه گاز نخی و سوربکت کمپرس بر اساس پارچه استات است. آنها همان اثر اتصال باکتری و قارچ را دارند.

ویژگی های محصول:

 • ساخت: سوئد
 • مدیریت زخم های تمیز، آلوده، کلونیزه یا عفونی
 • جهت استفاده در زخمهای حفره ای و فیستول ها

کلیدواژه: بافت اسلاف، بافت کتانی، ترشحات زخم، جاذب فوم، دبریدرمان مکانیکال، درمان دیابت، درمان زخم، درمان عفونت زخم، نکروتیک، کنترل دیابت، پانسمان ریبون گاز سوربکت


Sorbact® Ribbon Gauze

Bacteria- and fungi binding ribbon gauze

Reduces bioburden in cavities and fistulas

Sorbact® Ribbon Gauze is a bacteria- and fungi binding wound dressing, based on Sorbact® Technology, suitable for cavities and fistulas. It is suitable as a wound filler and allows the passage of wound exudate into a secondary dressing. The dressing helps reducing odor and pain and can improve healing. Sorbact® Ribbon Gauze can also be placed in skin folds to treat fungal infections (intertrigo).

Sorbact® Ribbon Gauze is intended for use in the management of clean, contaminated, colonized or infected exuding wounds, such as cavity wounds and fistulas. Sorbact® Ribbon Gauze is also intended for use in fungal infections (intertrigo) in skin folds.


مقالات | Documentation

Kammerlander G, Locher E, et al. 2008
Wounds UK. 4(2):10-18

ویژگی های محصول

تولید کننده

برند

نوع پانسمان

سایز

200 × 10, 200 × 5, 50 × 2, 50×1

کد IRC

2132121112180004 :کد IRC سایز 50*1

2132121112180001 :کد IRC سایز 50*2

2132121112180002 :کد IRC سایز 200*1

2132121112180003 :کد IRC سایز 200*5

سوالات متداول

سوالات متداول:

آیا می توانم درمان سوربکت را با پمادها یا کرم های قارچ کش ترکیب کنم؟

خیر، درمان با سوربکت جایگزین استفاده از پمادها و کرم های قارچ کش است. محصولات چرب در ترکیب با سوربکت ممکن است اثر را مختل کنند.

چگونه باید هنگام درمان عفونت های قارچی در چین های پوستی، ریبون گاز سوربکت را ثابت کنم؟

در صورت نیاز به تثبیت، استفاده از سوتین، لباس زیر یا چسب سازگار با پوست را توصیه می کنیم. چسب باید خارج از ناحیه آسیب دیده اعمال شود.

آیا ریبون گاز سوربکت قابل برش است؟
بله، ریبون گاز سوربکت را می توان با استفاده از تکنیک آسپتیک به اندازه مناسب برش داد. بقایای آن در صورت استفاده در درمان زخم باید دور ریخته شود. انتهای بریده شده نیز باید همیشه در خارج از حفره و فیستول باقی بماند تا از نخ های باقی مانده در زخم جلوگیری شود.

در درمان عفونت قارچی چین‌های پوست، ریبون گاز سوربکت هر چند وقت یک‌بار باید تعویض شود؟

تعویض روزانه پانسمان همراه با بازرسی و رعایت برنامه های منظم بهداشتی توصیه می شود. استفاده از پانسمان را برای 2 تا 3 روز پس از رفع علائم ادامه دهید تا از عود مجدد جلوگیری شود.

تفاوت پارچه بین ریبون گاز سوربکت و کمپرس چیست؟

ریبون گاز سوربکت بر پایه گاز نخی و سوربکت کمپرس بر اساس پارچه استات است. آنها همان اثر اتصال باکتری و قارچ را دارند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پانسمان ریبون گاز سوربکت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت