نمایش دادن همه 10 نتیجه

عملکرد پانسمان های زخم سوربکت بر اساس تاثیرات متقابل ذرات هیدروفوب (آب گریز) بر روی یکدیگر است. با تماس سطح سبز رنگ پانسمان و زخم، میکروب در حضور ترشحات زخم به سطح هیدروفوب پانسمان متصل میشود. این چسبندگی سبب غیر فعال شدن میکروارگانیسم شده و با هر بار تعویض پانسمان میزان آنها در زخم کاهش می یابد.