عصا در انواع تک پایه، سه نقطه، عصای چوبی خراطی و در جنس های مختلف، با قابلیت تاشو، مچی یا زیر بغلی جهت تامین نیازهای متعدد قابل خرید است.