سوربکت فوم Sorbact Foam Dressing

فوم پلی اورتان سوربکت با توانایی جذب میکروارگانیسم ها در زخم های با ترشح متوسط و زیاد کاربرد دارد.سطح سبز رنگ فوم را می توان مستقیما بر روی زخم قرار داد.در زخم های حفره ای به عنوان پانسمان ثانویه جذب ترشح میکند.با قدرت نگهداری ترشح در خود از maceration  لب

پاک کردن

توضیحات

پانسمان فوم سوربکت

یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند.

سطح سبز رنگ پانسمان فوم سوربکت که در تماس با زخم قرار دارد، از یک لایه فوم پلی اورتان با یک لایه شفاف محافظ نیمه تراوا تشکیل شده است.

پانسمان فوم سوربکت ترشحات را جذب و حفظ می کند.

در نتیجه خطر خیس خوردگی را کاهش داده و رطوبت محیط زخم را حفظ می کند.

لایه شفاف محافظ و نیمه تراوا امکان تبخیر مایعات اضافی را ایجاد می کند.

مکانیزم اثر فوم سوربکت

 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ذرات ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ (آب ﮔﺮﯾﺰ)، ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻃﺒﯿﻌﺖ دو ذره ﻫﯿﺪروﻓﻮب، در ﺣﻀﻮر ﻣﻠﮑﻮل آب ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪی، وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺪورﻓﻮب در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ آن ها ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻣﯿﮑﺮوب در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در زﺧﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش استفاده از فوم سوربکت:

 1. محل زخم را بر اساس دستورالعمل بالینی آماده کنید.
 2. پانسمانی با اندازه مناسب برای زخم انتخاب کنید.
  پد زخم باید حداقل دو سانتی متر با حاشیه های زخم هم پوشانی داشته باشد
 3. پانسمان را به روش آسپتیک از کیسه خارج کنید.
 4. اگر پانسمان را می برید، این کار را به روش آسپتیک انجام دهید.
 5. پانسمان باز شده و استفاده نشده را دور بیاندازید.
 6. باند را بر روی زخم بچسبانید.از کشیدن باند اجتناب کنید.
 7. یک لایه پانسمان ثابت کننده قرار دهید.
 8. دفعات تعویض پانسمان به سطح ترشحات، وضعیت کلی زخم و پوست اطراف آن بستگی دارد.
 9. اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان می تواند تا هفت روز در محل بماند.

اطلاعات بیشتر

تولید کننده

سایز

, ,

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوربکت فوم Sorbact Foam Dressing”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *