مشاهده همه 7 نتیجه

بسیاری از بیماران دچار کاهش ظرفیتی خونی یا ریوی اکسیژن رسانی بوده و برای تامین حداکثر اکسیژن نیازمند استفاده از کپسول هستند. خرید پالس اکسیمتر نیاز به تعویض و جابجایی دائم کپسول اکسیژن را مرتفع می سازد.