پانسمان های هیدروکلویید

پانسمان هیدروکلوئیدی با جذب ترشحات زخم به ژل تبدیل شده و رطوبت جذب شده را کم کم به زخم باز می گرداند. در نتیجه قابلیت دبریده کردن زخم نکروزه را دارد. پانسمان هیدروکلویید به دلیل ضخامت نسبتا زیاد، نسبت به ترکیبات خارجی و دمای زخم ایزوله است.

پانسمان های هیدروکلویید
کالاهای موجود

16 محصول