دستگاه محرک الکتریکی

استفاده از دستگاه محرک الکتریکی اعصاب روشی بدون دارو و کنترل شده برای تسکین درد است که با باتری یا برق کار می کند. این دستگاه امواج الکتریکی را به قسمت های مختلف بدن می فرستد.

دستگاه محرک الکتریکی
کالاهای موجود

2 محصول