وسایل کمکی و جانبی مناسب برای افراد کم توان و سالمندان که در عین حفظ ایمنی، به آن ها در انجام کارها و امور روزانه و تحرک بیشتر کمک می کند.