بالشت و تشک طبی

بالش و تشک طبی با ساختار و طراحی حرفه ای از وضعیت گردن و کمر حمایت می کنند. انواع بالش و تشک مواج فشار ناشی از وزن را به صورت متوازن بر سطح وارد نموده و از ایجاد زخم بستر جلوگیری می کنند.

بالشت و تشک طبی
کالاهای موجود

تعداد کالا : 27عدد