جوراب واریس

واریس ناشی از تجمع خون در سیاهرگ های اندام تحتانی مانند پاها است. با استفاده از فشار اعمال شده توسط جوراب واریس، از تجمع خون در پاها و پارگی عروق جلوگیری می شود.

جوراب واریس
کالاهای موجود

تعداد کالا : 24عدد