زخم در اثر آسیب به تمامیت پوستی ایجاد شده و مسیری برای ورود عوامل بیماری زا ایجاد می کند. مراقبت و درمان به موقع زخم در جلوگیری از عفونت نقش اساسی دارد.