استومی نوعی جراحی است که طی آن یک سوراخ روی سطح شکم ایجاد شده و تخلیه ادرار یا مدفوع از این حفره به داخل کیسه استومی صورت می گیرد.