سربکت فوم Sorbact Foam Dressing

سربکت فوم Sorbact Foam Dressing

55,150 تومان
تولیدکننده:سربکت - Sorbact
مدل کالا: 98310-98320
وضعیت موجودی: موجود

بررسی اجمالی

پانسمان فوم سوربکتیک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند.سطح سبز رنگ پانسمان فوم سوربکت که در تماس با زخم قرار دارد، از یک لا...

گزینه های موجود

پانسمان فوم سوربکت

یک پانسمان استریل است که باکتری ها و قارچ ها به آن متصل می شوند.

سطح سبز رنگ پانسمان فوم سوربکت که در تماس با زخم قرار دارد، از یک لایه فوم پلی اورتان با یک لایه شفاف محافظ نیمه تراوا تشکیل شده است.

پانسمان فوم سوربکت ترشحات را جذب و حفظ می کند.

در نتیجه خطر خیس خوردگی را کاهش داده و رطوبت محیط زخم را حفظ می کند.

لایه شفاف محافظ و نیمه تراوا امکان تبخیر مایعات اضافی را ایجاد می کند.

 

مکانیزم اثر فوم سوربکت

 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ذرات ﻫﯿﺪروﻓﻮﺑﯿﮏ (آب ﮔﺮﯾﺰ)، ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻃﺒﯿﻌﺖ دو ذره ﻫﯿﺪروﻓﻮب، در ﺣﻀﻮر ﻣﻠﮑﻮل آب ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪی، وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﯿﺪورﻓﻮب در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ آن ها ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻣﯿﮑﺮوب در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در زﺧﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

روش استفاده از فوم سوربکت:

 

 1. محل زخم را بر اساس دستورالعمل بالینی آماده کنید.
 2. پانسمانی با اندازه مناسب برای زخم انتخاب کنید.
  پد زخم باید حداقل دو سانتی متر با حاشیه های زخم هم پوشانی داشته باشد
 3. پانسمان را به روش آسپتیک از کیسه خارج کنید.
 4. اگر پانسمان را می برید، این کار را به روش آسپتیک انجام دهید.
 5. پانسمان باز شده و استفاده نشده را دور بیاندازید.
 6. باند را بر روی زخم بچسبانید.از کشیدن باند اجتناب کنید.
 7. یک لایه پانسمان ثابت کننده قرار دهید.
 8. دفعات تعویض پانسمان به سطح ترشحات، وضعیت کلی زخم و پوست اطراف آن بستگی دارد.
 9. اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان می تواند تا هفت روز در محل بماند.

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!

امتیاز بد           خوب